Stanovy MC Sluníčko


STANOVY

Název sdružení:  SLUNÍČKO – Mateřské centrum Třinec
Sídlo: Habrová 300/6, Třinec 5, 73961

Cíl činnosti:
SLUNÍČKO – Mateřské centrum Třinec (dále jen MCT) je dobrovolné sdružení, volně otevřené všem příchozím, bez členských závazků. Jeho hlavním cílem je vytvořit veřejný prostor, kde se mohou rodiče i jejich dětí vzájemně setkávat. V rámci své činnosti se bude MCT orientovat na organizování dětských programů, na otázku ochrany životního prostředí, zejména v souvislosti se zdravím dítěte a řešením sociálních otázek jako pomoc matkám apod.

 

Orgány sdružení a jejich úkoly:
Nejvyšším orgánem je členská schůze, které přísluší rozhodovat o otázkách týkajících se zásadní nebo dlouhodobé činnosti sdružení. Do její kompetence spadá rozhodování o volbě a odvolávání členů výkonného orgánu, rozhodování o zániku sdružení.

Výkonným orgánem je výbor, jehož úkolem je organizace a koordinace MCT a matek, které dávají dohromady program a svépomocné akce. Podle potřeby se setkávají nejaktivnější členky a prodiskutují problémy týkající se MCT a jeho činnosti. Všechna setkání jsou otevřena pro všechny zájemce o MCT.

Statutárním orgánem sdružení je čtyřčlenný tým, který je tvořen předsedkyní, jednatelkou, účetní a kulturní referentkou. V případě ukončení činnosti jedné členky týmu zbylé tři jmenují náhradníci z nejaktivnějších členek. Práce ve vedoucím týmu je dobrovolná. Jménem sdružení mají oprávnění vystupovat předsedkyně a jednatelka, každá samostatně.

 

Práva a povinnosti členů sdružení:
Členky  sdružení  mají  právo  účastnit  se  na  řízení  sdružení.  Toto  právo uplatňují  na  členské  schůzi,  které  jsou  oprávněny  se  zúčastnit,  požadovat na ní vysvětlení, podávat návrhy k projednávaným záležitostem a hlasovat na ní.

Členky sdružení jsou povinny dodržovat řád MCT, týkající se jeho provozu.

 

Zásady hospodaření:
MCT je nevýdělečná organizace, jejíž činnost bude částečně financovaná z prostředků obce, částečně ze získaných sponzorských darů. Jedná se o sdružení pracující na principu svépomoci, to znamená, že veškerá činnost v MCT je dobrovolná. Dobrovolné příspěvky návštěvníků budou užívány k zajištění a zlepšení další činnosti MCT.

V případě zániku sdružení budou případné finanční rezervy převedeny na dětské oddělení Nemocnice Třinec – Sosna.

 

V Třinci 14. 2. 2000